به نکات زیر توجه کنید:

  • از ایمیل درست و حقیقی استفاده کنید.
  • در نام کاربری از مواردی چونwwwو admin استفاده نکنید
  • نام و نام کاربری را درست و مفهوم انتخاب کنید از درج حروف و اعداد تصادفی خودداری کنید

روزی  دوبار ثبت نام کنندگان بررسی میشوند ودر صورت مشاهده موارد بالا کاربر حذف خواهد شد و بعنوان اسپم شناخته میشود.