تعرفه های آکادمی VIP مارتیا

[mpc_pricing_box preset=”mpc_preset_0″ cols=”3″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#75cdde” title_font_size=”28″ title_font_line_height=”1″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:30px;padding-bottom:15px;” price_font_preset=”mpc_preset_19″ price_font_color=”#f3f3f3″ price_font_size=”32″ price_font_line_height=”1″ price_font_transform=”uppercase” price_font_align=”center” price_padding_divider=”true” price_padding_css=”padding-top:20px;padding-right:15px;padding-bottom:20px;padding-left:15px;” prop_font_preset=”mpc_preset_19″ prop_font_color=”#f29760″ prop_font_size=”20″ prop_font_line_height=”1″ prop_font_transform=”capitalize” prop_font_align=”center” prop_padding_divider=”true” prop_padding_css=”padding-top:12px;padding-right:30px;padding-bottom:25px;padding-left:30px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_91″ mpc_button__font_preset=”mpc_preset_51″ mpc_button__font_color=”#333333″ mpc_button__font_size=”20″ mpc_button__font_align=”center” mpc_button__icon=”eti eti_like” mpc_button__icon_color=”#ffffff” mpc_button__icon_size=”24″ mpc_button__icon_effect=”push_out-bottom” mpc_button__background_color=”#81cfe0″ mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:20px;padding-right:40px;padding-bottom:20px;padding-left:40px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:20px;margin-bottom:20px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_icon_color=”#ffffff” slider_disable=”true” background_color=”#888888″][mpc_pricing_column preset=”mpc_preset_0″ featured_enable=”true” featured_font_preset=”mpc_preset_1″ featured_font_color=”#333333″ featured_font_size=”14″ featured_font_line_height=”1″ featured_font_transform=”uppercase” featured_font_align=”center” featured=”برای شروع” featured_background_color=”#33691e” featured_padding_divider=”true” featured_padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” title=”اشتراک ۱ ماهه” title_color=”#f3f3f3″ price=”۱۵ هزار تومان” price_color=”#3d3d3d” mpc_button__title=”خرید اشتراک” mpc_button__url=”url:https%3A%2F%2Fmartiaonline.com%2Fstarter-1mu%2F|||” properties=”مدت زمان ۳۰ روز|||۲ روز رایگان|||۵ درصد تخفیف خرید دوره ها و وبینارهای آنلاین|||دسترسی به مطالب اشتراک پایه” properties_color=”#f3f3f3″ prop_even_background_color=”#66bb6a” background_color=”#81c784″][mpc_pricing_column preset=”mpc_preset_0″ featured_enable=”true” featured_font_preset=”mpc_preset_1″ featured_font_color=”#333333″ featured_font_size=”14″ featured_font_line_height=”1″ featured_font_transform=”uppercase” featured_font_align=”center” featured=”بیشترین فروش” featured_background_color=”#64dd17″ featured_padding_divider=”true” featured_padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” title=”اشتراک ۳ ماهه” title_color=”#f3f3f3″ price=”۳۶ هزار تومان” price_color=”#3d3d3d” mpc_button__title=”خرید اشتراک” mpc_button__url=”url:https%3A%2F%2Fmartiaonline.com%2Fstarter-3mu%2F|||” properties=”مدت زمان ۳ ماه (ماهانه۱۲هزار تومان)|||به همراه ۵ روز هدیه |||۵ درصد تخفیف خرید دوره ها و وبینارهای آنلاین|||دسترسی به مطالب اشتراک پایه” properties_color=”#f3f3f3″ prop_even_background_color=”#00897b” background_color=”#4db6ac”][mpc_pricing_column featured_enable=”true” featured_font_color=”#333333″ featured_font_size=”14″ featured_font_line_height=”1″ featured_font_transform=”uppercase” featured_font_align=”center” featured=”پیشنهاد آکادمی” featured_background_color=”#4db6ac” featured_padding_divider=”true” featured_padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” title=”اشتراک ۶ ماهه” title_color=”#f3f3f3″ price=”۶۰ هزار تومان” price_color=”#3d3d3d” mpc_button__title=”خرید اشتراک” mpc_button__url=”url:https%3A%2F%2Fmartiaonline.com%2Fstarter-6mu%2F|||” properties=”مدت زمان ۶ ماه (ماهانه ۱۰ هزارتومان)|||همراه با ۱۰ روز هدیه |||۵ درصد تخفیف خرید دوره ها و وبینارهای آنلاین|||دسترسی به مطالب اشتراک پایه” properties_color=”#f3f3f3″ prop_even_background_color=”#9fa8da” background_color=”#5c6bc0″][/mpc_pricing_box]
[mpc_pricing_box preset=”mpc_preset_0″ cols=”3″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#75cdde” title_font_size=”28″ title_font_line_height=”1″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:30px;padding-bottom:15px;” price_font_preset=”mpc_preset_19″ price_font_color=”#f3f3f3″ price_font_size=”32″ price_font_line_height=”1″ price_font_transform=”uppercase” price_font_align=”center” price_padding_divider=”true” price_padding_css=”padding-top:20px;padding-right:15px;padding-bottom:20px;padding-left:15px;” prop_font_preset=”mpc_preset_19″ prop_font_color=”#f29760″ prop_font_size=”20″ prop_font_line_height=”1″ prop_font_transform=”capitalize” prop_font_align=”center” prop_padding_divider=”true” prop_padding_css=”padding-top:12px;padding-right:30px;padding-bottom:25px;padding-left:30px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_91″ mpc_button__font_preset=”mpc_preset_51″ mpc_button__font_color=”#333333″ mpc_button__font_size=”20″ mpc_button__font_align=”center” mpc_button__icon=”eti eti_like” mpc_button__icon_color=”#ffffff” mpc_button__icon_size=”24″ mpc_button__icon_effect=”push_out-bottom” mpc_button__background_color=”#81cfe0″ mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:20px;padding-right:40px;padding-bottom:20px;padding-left:40px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:20px;margin-bottom:20px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_icon_color=”#ffffff” slider_disable=”true” background_color=”#888888″][mpc_pricing_column preset=”mpc_preset_0″ featured_enable=”true” featured_font_preset=”mpc_preset_1″ featured_font_color=”#333333″ featured_font_size=”14″ featured_font_line_height=”1″ featured_font_transform=”uppercase” featured_font_align=”center” featured=”اشتراک موقت” featured_background_color=”#ee98fb” featured_padding_divider=”true” featured_padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” title=”اشتراک ۷ روزه” title_color=”#f3f3f3″ price=”۷ هزار تومان” price_color=”#3d3d3d” mpc_button__title=”خرید اشتراک” mpc_button__url=”url:https%3A%2F%2Fmartiaonline.com%2F7day-accunt%2F||target:%20_blank|” properties=”مدت زمان ۷ روز|||۰ روز رایگان|||۵ درصد تخفیف خرید دوره ها و وبینارهای آنلاین|||دسترسی به مطالب اشتراک پایه” properties_color=”#f3f3f3″ prop_even_background_color=”#4b636e” background_color=”#a7c0cd”][/mpc_pricing_box]

دوره ویدئو مارکتینگ

[mpc_pricing_box preset=”mpc_preset_0″ cols=”3″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#75cdde” title_font_size=”28″ title_font_line_height=”1″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”center” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:30px;padding-bottom:15px;” price_font_preset=”mpc_preset_19″ price_font_color=”#f3f3f3″ price_font_size=”32″ price_font_line_height=”1″ price_font_transform=”uppercase” price_font_align=”center” price_padding_divider=”true” price_padding_css=”padding-top:20px;padding-right:15px;padding-bottom:20px;padding-left:15px;” prop_font_preset=”mpc_preset_19″ prop_font_color=”#f29760″ prop_font_size=”20″ prop_font_line_height=”1″ prop_font_transform=”capitalize” prop_font_align=”center” prop_padding_divider=”true” prop_padding_css=”padding-top:12px;padding-right:30px;padding-bottom:25px;padding-left:30px;” mpc_button__preset=”mpc_preset_91″ mpc_button__font_preset=”mpc_preset_51″ mpc_button__font_color=”#333333″ mpc_button__font_size=”20″ mpc_button__font_align=”center” mpc_button__icon=”eti eti_like” mpc_button__icon_color=”#ffffff” mpc_button__icon_size=”24″ mpc_button__icon_effect=”push_out-bottom” mpc_button__background_color=”#81cfe0″ mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__padding_css=”padding-top:20px;padding-right:40px;padding-bottom:20px;padding-left:40px;” mpc_button__margin_divider=”true” mpc_button__margin_css=”margin-top:20px;margin-bottom:20px;” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_icon_color=”#ffffff” slider_disable=”true” background_color=”#888888″][mpc_pricing_column preset=”mpc_preset_0″ featured_enable=”true” featured_font_preset=”mpc_preset_1″ featured_font_color=”#f3f3f3″ featured_font_size=”14″ featured_font_line_height=”1″ featured_font_transform=”uppercase” featured_font_align=”center” featured=”یک فرصت برای حرفه ای شدن” featured_background_color=”#263238″ featured_padding_divider=”true” featured_padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” title=”اشتراک دوره ویدئو مارکتینگ” title_color=”#f3f3f3″ price=”299900 هزار تومان (با تخفیف ۱۹۹۹۰۰)” price_color=”#3d3d3d” mpc_button__title=”خرید اشتراک” mpc_button__url=”url:https%3A%2F%2Fmartiaonline.com%2Fvideomarketing||target:%20_blank|” properties=”مدت زمان ۶ ماه|||۱۰۰ هزارتومان تخفیف ثبت نام|||۷ روز رایگان|||پشتیبانی تیکتینگ برای اعضا|||وبینارهای رایگان ماهانه برای اعضا|||دسترسی به مطالب دوره ویدئو مارکتینگ |||دسترسی به تمام مطالب بخش VIP” properties_color=”#f3f3f3″ prop_even_background_color=”#9c27b0″ background_color=”#ba68c8″][/mpc_pricing_box]
× گفتگو با من