اشتراک دوره ساخت کلیپ و تیزر (مجموعه ویدئو مارکتینگ)

دوره جامع ساخت ویدئو کلیپ
[mpc_textblock content_width=”100″ font_color=”#1a237e” font_size=”32″ font_align=”center”]

آیا میدانید هزینه ساخت یک کلیپ ۱ دقیقه ای چقدر است؟

با دریافت اشتراک دوره ساخت کلیپ و تیزربه مدت ۱ سال

از جدیدترین اموزشهای ما بهره مند شوید

در هر سن و موقعیتی که هستید.

محصولات ویدئویی حرفه ای تولید کنید

وحتی کسب درآمد کنید

بدون نیاز به دانش قبلی

بدون محدودیت سنی

[/mpc_textblock]
دوره ویدئو مارکتینگ
[mpc_icon_list preset=”mpc_preset_12″ mpc_icon__preset=”mpc_preset_5″ mpc_icon__icon=”fa fa-check-circle” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”36″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding:10px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_border_divider=”true” font_preset=”mpc_preset_71″ font_color=”#555555″ font_size=”20″ font_align=”right” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” list=”%5B%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B0%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%5Cn%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DB%B1%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DB%B3%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20…%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23bc3500%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23f9a825%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:7px;padding-bottom:7px;”]

این دوره توسط چه کسی ارائه میشود؟

سید صبا میری مدرس دوره جامع ویدئو مارکتینگ سابقه ۸ سال تدوین حرفه ای (از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۷) را دارا می باشد و با نرم افزارهای بسیاری از ساده ترین انها تا حرفه ای ترین نرم افزارهای میکس و مونتاژ و ساخت کلیپ کار کرده است.حال با توجه به نیاز صاحبان کسب و کارها وتولید کنندگان محتوا این دوره را برگزار میکند .

این دوره حاصل سالها تجربه و تلاش شبانه روزی است زیرا خود ایشان هیچ دوره و اموزشی ندیده اند و این دستاورد حاصل تلاش شخصی شبانه روزی ایشان است . لذااین دوره کاملا استثنایی و پر از فوت کوزه گری ترفندها و موارد جذاب است.

از انجا که دوره ویدئو مارکتینگ پروژه محور و کاربردی است لذت و هیجان شرکت در این دوره دوچندان خواهد بود.

در اخر به همه موارد بالا سابقه ۲۰ سال آموزش را هم اضافه کنید.تمام این تجربیات دوره ویدئو مارکتینگ و دوره های مشابه ای که در مارتیا آنلاین ارائه میشودرا منحصر بفرد میکند زیرا ایشان میداند چگونه مباحث پیچیده را به سادگی هرچه تمام تر ارائه دهد و چه نرم افزارهایی را اموزش دهد تا هر کسی با هر پیشینه ای بتواند به سادگی بیاموزد

ویژگیهای این دوره

[mpc_icon_list preset=”mpc_preset_12″ mpc_icon__preset=”mpc_preset_5″ mpc_icon__icon=”fa fa-mortar-board” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”36″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding:10px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__hover_border_divider=”true” font_preset=”mpc_preset_71″ font_color=”#555555″ font_size=”26″ font_align=”right” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” list=”%5B%7B%22icon_color%22%3A%22%23bf1616%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22text_color%22%3A%22%23af0101%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%5Cn%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23e56022%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23bf1616%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22text_color%22%3A%22%23af0101%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%5Cn%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23e56022%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23bf1616%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22text_color%22%3A%22%23af0101%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%AF%5Cn%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23e56022%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23bf1616%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23fbc02d%22%2C%22text_color%22%3A%22%23af0101%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23394372%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C)%5Cn%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%23e56022%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:7px;padding-bottom:7px;”]
دوره ویدئو مارکتینگ

نام‌نویسی حساب جدید

دوره حرفه ای و اموزش ساخت ویدئو کلیپهای زیبا و جذاب به راحتی و کاملا حرفه ای (مجموعه ویدئو مارکتینگ)

[mpc_modal][mpc_alert preset=”mpc_preset_6″ disable_icon=”true” icon=”etl etl-pricetags” icon_color=”#ffffff” icon_size=”48″ icon_background_color=”rgba(85,85,85,0.1)” font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#ffffff” font_size=”24″ font_transform=”uppercase” font_align=”center” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:50px;padding-right:50px;padding-bottom:50px;padding-left:50px;” enable_dismiss=”true” dismiss_position=”corner” dismiss_icon=”eti eti_trash_alt” dismiss_icon_color=”#342f63″ dismiss_icon_size=”24″ dismiss_background=”#f3e284″ dismiss_border_css=”border-color:#dedc88;border-radius:999px;” dismiss_padding_css=”padding:14px;” dismiss_margin_divider=”true” dismiss_margin_css=”margin-top:6px;margin-left:-4px;” hover_dismiss_color=”#ffffff” hover_dismiss_background=”#d9da8a” background_type=”gradient” background_gradient=”#f9e483||#53b1a4||0;100||226||linear” border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:0px;” mpc_ribbon__disable=”true” mpc_ribbon__preset=”mpc_preset_4″ mpc_ribbon__style=”corner” mpc_ribbon__alignment=”top-right” mpc_ribbon__size=”large” mpc_ribbon__corners_color=”#b79952″ mpc_ribbon__font_preset=”mpc_preset_6″ mpc_ribbon__font_color=”#444444″ mpc_ribbon__font_size=”19″ mpc_ribbon__font_line_height=”1″ mpc_ribbon__font_transform=”uppercase” mpc_ribbon__text=”تخفیف برای شما” mpc_ribbon__background_color=”#f8bf4d” mpc_ribbon__padding_divider=”true”]

۵۰ هزار تومان

تخفیف اولین خرید

فقط برای ۵۰ نفر

کد تخفیف:

FIRST1 [/mpc_alert][/mpc_modal]

× گفتگو با من